Algemene Voorwaarden

Wanneer je onze service gebruikt stem je in met deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden") en verklaar je dat je ouder bent dan 13 jaar. Wanneer je onze service gebruikt namens een organisatie of entiteit ("Organisatie"), ga je akkoord met deze voorwaarden namens deze organisatie. In dit geval, verwijzen zowel "jij" als "je" naar de organisatie. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat je begint met het gebruiken van onze service.

Privacybescherming

GEDACHTENMAPS PRIVACYVERKLARING LEGT UIT HOE WE OMGAAN MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN OP WELKE MANIER JE PRIVACY WORDT BESCHERMD TIJDENS HET GEBRUIKEN VAN ONZE SERVICE. DOOR ONZE SERVICE TE GEBRUIKEN, STEM JE AUTOMATISCH IN MET ONZE PRIVACYVERKLARINGEN EN GEEF JE TOESTEMMING AAN GEDACHTENMAP OM DEZE GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE PRIVACYVERKLARING TE GEBRUIKEN.

Je inhoud in onze service

Onze service staat je toe om inhoud, inclusief maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, video, audio en ander materiaal ("Inhoud"), te uploaden, te downloaden en op te slaan. Je behoudt zelf alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Wanneer je inhoud upload, opslaat, verstuurt of ontvangt naar of via onze service, geef je Gedachtenmap en servicepartners toestemming om deze inhoud te hosten, op te slaan, te uploaden en te downloaden, alleen met als doel om onze service en het gebruik van de inhoud, uitsluitend aan jou te kunnen verlenen. We behouden ten alle tijden het recht, maar zijn niet verplicht tot, het verwijderen of weigeren van het distribueren van inhoud via de service die de inhoud bevat.

Aanpassen en Beëindigen van Onze Service

Gedachtenmap mag functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen in de normale bedrijfsuitoefening van het verbeteren, wijzigingen en updaten van de service . Ook kunnen we onze service opschorten of stopzetten met tijdige aankondiging van ten minste dertig (30) dagen voor de stopzetting van onze service.

Je kunt ten alle tijden vrijwillig stoppen met het gebruiken van onze service. Wij kunnen ook op elk moment besluiten om te stoppen met het aanbieden van onze service, of om nieuwe limitaties aan onze service toe te voegen of op te leggen.

Gebruiken van Onze Service

Je bent verplicht om alle beleidslijnen, die beschikbaar zijn gemaakt en zijn opgenomen in de voorwaarden, na te leven. Gedachtenmap mag besluiten om onze service aan jou te onderzoeken en/of op te schorten of te onderbreken, op elk moment wanneer wij vaststellen dat je gebruik van onze service in overtreding is met de voorwaarden en/of beleidslijnen.

Het gebruik van onze Service zal niet leiden tot overdacht van eigendom of intellectuele eigendomsrechten van onze Service of inhoud. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud is niet toegestaan tenzij de eigenaar van deze inhoud hier expliciet toestemming voor heeft gegeven en/of wanneer dit wettenlijk is toegestaan. De Voorwaarden geven geen toestemming tot het gebruik van branding of logos zoals gebruikt in onze Service. Onze Service mag gebruik maken van logo's, trademarks en branding materialen die geen eigendom van Gedachtemap zijn. De verantwoordelijkheid van deze inhoud is voor de entiteit die deze beschikbaar maakt.

Oneigenlijk gebruik en misbruik van onze service is niet toegestaan, inclusief maar niet beperkt tot, de volgende gevallen:

  • Het gebruiken van onze service voor onrechtmatige doeleinden of activiteiten;
  • Het uploaden van inhoud via de service die in overtreding is met wettelijke verplichten die van toepassing zijn, inclusief maar niet beperkt tot, wetten inzake intellectueel eigendom en publiciteit;
  • Het verzenden van reclame of advertenties;
  • Het verkrijgen van toegang tot de server systemen van de service of het saboteren van de server systemen van de service.
  • Het storen of onderbreken van toegang van elke gebruiker, host of netwerk;
  • Het misbruiken of excessief frequent indienen van verzoeken aan de service via de API.

Gedachtenmap, zal uitsluitend naar eigen goeddunken, vaststellen of er sprake is van oneigenlijk gebruik en/of misbruik van onze service.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN BIJ DE WET, IS DEZE SERVICE BESCHIKBAAR "AS IS". JE VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT JE VOLLEDIG BEGRIP HEBT EN INSTEMT MET HET VOLGENDE:

VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN GEDACHTENMAP EN SERVICE PARTNERS, LICENTIE-VERSTREKKERS, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS, ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES VAN WINST, OPBRENGSTEN, DATA, FINANCIËLE- INDIRECTE-, SPECIALE- OF GEVOLGSCHADE, SMARTENGELD EN SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN BOETEKARAKTER.

HET GEBRUIKEN EN/OF AASCHAFFEN VAN DE SERVICE IS TEN ALLE TIJDEN OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT VERSTREKT OP "AS IS"-BASIS.

GEDACHTENMAP GARANDEERT NIET DAT:

  • DE SERVICE TEN ALLE TIJDEN AAN JE VEREISTEN ZAL VOLDOEN
  • DE SERVICE FOUTLOOS EN STORINGVRIJ ZAL ZIJN EN DAT ALLE FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD;
  • DE SERVICE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN.

ALLE GEDOWNLOADE, GEÜPLOADE EN/OF OP ANDERE WIJZE VIA HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICE VERKREGEN INHOUD IS OP EIGEN RISICO, JE BENT ZELF UITSLUITEND AANSPRAKELIJK VOOR ELKE VORM VAN SCHADE TOEGEBRACHT AAN JE COMPUTERAPPARATUUR OF UITRUSTING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, LAPTOP COMPUTERS, DESKTOP COMPUTERS, TABLETS, SMARTPHONES, SMARTWATCHES OF DATA VERLIES ALS RESULTAAT VAN HET DOWNLOADEN VAN EERDERGENOEMDE MATERIALEN.

v5.0.47 build 20240612